Historia szkoły

Szkoła powstała w 1972 r. i funkcjonowała do 1 stycznia 1976 r. jako Technikum Rolnicze a następnie decyzją Wojewody Przemyskiego nazwa szkoły została zmieniona na Zespół Szkół Rolniczych. Szkoła prężnie rozwijała się prowadząc nauczanie w systemie dziennym, zaocznym i policealnym w kierunkach rolniczych.

Z biegiem lat szkoła zmieniała kierunki kształcenia elastycznie reagując na potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy. Utworzone zostały nowe typy szkół: liceum ekonomiczne, liceum zawodowe, liceum agrobiznesu, technikum żywienia i gospodarstwa domowego, w których wprowadzono szereg nowych specjalizacji.

Od 1972 r. organem prowadzącym było ówczesne Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a od 1989 r. Powiat Lubaczowski.

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2002 r. decyzją Rady Powiatu w Lubaczowie Zespół Szkół Rolniczych został przekształcony w Zespół Szkół i stał się szkołą ponadgimnazjalną. W skład Zespołu weszły następujące typy szkół: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające dla młodzieży oraz Internat.

Uczniowie szkoły zawsze byli aktywni w różnych formach działalności szkolnej i pozaszkolnej. Są uczestnikami i wielokrotnymi finalistami okręgowych oraz krajowych olimpiad przedmiotowych i tematycznych tj. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, finalistami krajowymi w konkursach: Moja szkoła – szkołą przedsiębiorczości, Europa w szkole, Historia bliska, Z ekologią na co dzień,  itp.

W szkole prowadzi się bogatą i zróżnicowaną działalność kulturalno-artystyczną: szkolne koło teatralno-recytatorskie, dekoratorskie, Szkolny Klub Sportowy „Orzeł”, Szkolny Klub Europejski, a do roku 2003 r. działał ludowy Zespół Pieśni i Tańca. Od 1994 r. w szkole odbywał się Powiatowy Konkurs Palma Wielkanocna, który ma na celu przywrócenie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju budowania palm wielkanocnych oraz zapoznanie młodego pokolenia z tradycjami ludowymi, zwłaszcza naszego regionu. Liczne osiągnięcia sportowe uczniów odnotowano na wszystkich szczeblach w następujących dyscyplinach: podnoszenie ciężarów, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, tenis stołowy, lekkoatletyka.

Kolejno w skład Zespołu Szkół weszła Szkoła Policealna i włączone zostało Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży w 2009 r. utworzono Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo.

Od 2011 r. użytki rolne zostały poszerzone o 21 ha sadu jabłoniowego, w którym prowadzi się uprawę ekologiczną.

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęto wdrażanie IV etapu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 4-letnim Technikum, 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym. Uruchomiono kształcenie w Technikum w nowych zawodach: technik leśnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz – w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Wzbogacono ofertę kształcenia w zawodach:  operator maszyn leśnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz  technik hotelarstwa w Technikum od 2014 r.  Utworzono również Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Uchwałą Rady Powiatu 28.03.2013 r. został utworzony Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego rozpoczynający działalność od 1 września 2013 r.

We wrześniu 2013 r.  uruchomione zostały pierwsze dwa Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych. W kwietniu  2015 r. po raz pierwszy ukończyli naukę słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

Z końcem roku szkolnego 2014/2015 zakończono kształcenie w Technikum Uzupełniającym dla dorosłych.

Od 1 września 2015 r. rozpoczęto kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy w Szkole Policealnej.

Osoby dorosłe mogły się kształcić w Szkole Policealnej w zawodach: terapeuta zajęciowy i technik turystyki wiejskiej, w Liceum Ogólnokształcącym oraz uczestnicząc w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych organizowanych w szkolnym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy wdrażanie reformy systemu edukacji poprzez przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia oraz utworzenie w 2021 r. Branżowej Szkoły II stopnia i Centrum Kształcenia Ustawicznego, umożliwiającego kontynuację edukacji absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia i dorosłym.

Od 2021 r. organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła realizuje edukację we współpracy z licznymi podmiotami: krajowymi i zagranicznymi szkołami rolniczymi, instytutami badawczymi, uczelniami, pracodawcami.

Obecnie oferta kształcenia młodzieży obejmuje Technikum w zawodach: technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik turystyki wiejskiej, technik pszczelarz, Branżową Szkołę I stopnia w zawodach: ogrodnik, rolnik, kucharz, cukiernik, mechanik –  operator pojazdów i maszyn rolniczych, Branżową Szkołę II stopnia w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego realizującego kursy kwalifikacyjne dla dorosłych.

Do szkoły obecnie uczęszcza młodzież i dorośli z całego powiatu lubaczowskiego oraz powiatów ościennych.

Praktyczną naukę zawodu realizujemy u ponad 100 pracodawców i przedsiębiorców zwłaszcza w zakresie realizacji praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych oraz płatnych staży zawodowych. Organizujemy praktyki zawodowe w Szwajcarii, Grecji i Hiszpanii.