Szkoła Promująca Zdrowie

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Oleszycach dołączył do  Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nawiązaliśmy kontakt z rejonowym koordynatorem Sieci SzPZ, przeszkolono Radę Pedagogiczną w zakresie koncepcji i tworzenia SzPZ, uzyskaliśmy zgodę dyrektora szkoły do wdrażania zaplanowanych założeń oraz zgodę Rady Pedagogicznej na udział realizacji zadań.

W roku szkolnym 2021/22 będziemy ubiegać się o certyfikat rejonowy SzPZ.

Nasze główne założenia i cele:

 • Udział uczniów w zawodach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych mających na celu promocję aktywności fizycznej jako podstawowego czynnika warunkującego zdrowie fizyczne i psychiczne – nordic walking,
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych promujących ruch,
 • Organizowanie zajęć profilaktycznych ,
 • Wykorzystanie szkolnego sadu do zadań rekreacyjnych,
 • Przygotowanie przez uczniów zdrowych posiłków podczas zajęć praktycznych,
 • Organizowanie zajęć praktycznych -żywienie – z zachowanie naczelnej zasady „racjonalnego wykorzystywania produktów spożywczych”,
 • Uświadamianie młodzieży możliwości wykorzystywanie ziół w kuchni,
 • Uzupełnienie literatury dotyczącej zdrowia w szkolnej bibliotece,
 • Wprowadzenie do praktyki działań ekologicznych (ekologia w rolnictwie),
 • Współpraca z rodzicami, sanepidem, poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

Wszystkie nasze działania będą na bieżąco udostępniane na stronie szkoły, facebooku oraz na gazetce szkolnej.

Nasze założenia mogą ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb.