Zebrania z rodzicami

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 – kalendarz

Terminy i tematyka spotkań z rodzicami

Data Tematyka
15 września 2023 r. godz. 16.00 1. Zebranie ogólne:
1) Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych, diagnoza potrzeb rozwojowych, realizacja adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Wykład – pedagog szkolny.
2) Bezpieczeństwo w sieci – warsztaty dla rodziców. Wykład – pedagog specjalny.
3) Rozwój osobisty uczniów w szkole ponadpodstawowej – doradca zawodowy.
4) Organizacja roku szkolnego 2023/2024 – dyrektor szkoły.
a) Omówienie zasad współpracy szkoły z rodzicami.
b) Kalendarz roku szkolnego, dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
c) Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie, religii, wychowania fizycznego, zajęć specjalistycznych,
d) Zapoznanie z ofertą edukacyjną, ofertą zajęć pozalekcyjnych.
e) Zasady BHP obowiązujące w szkole.
f) Organizacja egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego.
g) Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego.
2.Spotkanie z wychowawcą:
1) Obowiązujące podstawowe akty prawa wewnątrzszkolnego.
2) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
3) Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
4) Warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej.
5) Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania.
6) Warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7) Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów – ankieta.
8) Sprawy bieżące dotyczące klasy i szkoły.
15 września 2023 r. godz. 16.00 Wybory Rad Klasowych.
Do 30 września 2023 r. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców.
Uchwalenie przez Radę Rodziców, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.
17 listopada 2023 r. godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne.
15 grudnia 2023 r. godz. 16:00 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach w klasach I, II, III, IV, podsumowanie półrocza w klasach maturalnych.
1.Zebranie ogólne:
2) Zintegrowany System Kwalifikacji – dodatkowe umiejętności – wicedyrektor.
3) Szkoła Promująca Zdrowie. Psychoedukacja – koordynator projektu, edukator zewnętrzny.
4) Spotkanie z kolędą – występ uczniów, życzenia świąteczne. Samorząd Uczniowski.
2.Zebranie klasowe:
1) Informacja o przewidywanych ocenach.
2) Podsumowanie półrocza w klasach maturalnych.
3) Sprawy bieżące dotyczące klasy i szkoły.
19 stycznia  2024 r. godz.16:00 1. Zebranie ogólne:
1) Podsumowanie I półrocza – dyrektor szkoły.
2) Zdrowie jako wartość – holistyczne podejście do zdrowia. Wykład – psycholog.
3) Rozwijanie sprawności młodzieży nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego. Wykład – nauczyciel wychowania fizycznego.
2. Spotkanie z wychowawcą:
1) Podsumowanie I półrocza w klasie.
2) Analiza osiągnięć edukacyjnych.
3) Sprawy bieżące dotyczące klasy i szkoły.
22 marca 2024 r. godz. 16:00 Spotkanie wychowawcy z rodzicami uczniów klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych.
24 maja 2024 r. godz. 16:00  

Spotkanie z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I, II, III, IV, podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach maturalnych.
1. Spotkanie ogólne:
1) Mediacje rówieśnicze – Szkolny Klub Mediatora.
2) Nie tylko IQ, czyli o sposobach wykorzystania Teorii Inteligencji Wielorakich w pracy z uczniami – edukator zewnętrzny z PPP w Lubaczowie.
2. Spotkanie z wychowawcą:
1) Poinformowanie rodziców o osiągnięciach klasy, uczniów.
2) Podsumowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej.
3) Ocena współpracy z rodzicami.
4) Ankieta ewaluacyjna.
5) Organizacja zakończenia roku szkolnego.
6) Sprawy różne.