Kształcenie dorosłych

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

TRWA CIĄGŁY NABÓR NA KURSY ZAWODOWE !!!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe a po zdaniu egzaminu dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Nauka na KKZ jest bezpłatna

ZASADY REKRUTACJI:

– ukończony 18 rok życia,

– brak egzaminów wstępnych,

– brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia,

– brak wymagań co do statusu na rynku pracy – na kurs mogą zgłaszać się osoby pracujące, bezrobotne, prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne itp.,

– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

– kurs zostanie uruchomiony po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

 

Wymagana dokumentacja przy przyjęciu to: Absolwenci KKZ uzyskują:
  • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
  • 3 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  • podanie o przyjęcie (wzór podania w zakładce: podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy
  • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.
  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
  • po zdaniu egzaminu:

-świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,

-dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia.