Innowacyjne rozwiązania

PROJEKT: „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą
na rynku pracy 
w powiecie lubaczowskim”

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Numer projektu: RPPK.09.04.00­18­013/16-00

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Oleszycach poprzez współpracę z pracodawcami, realizację form wsparcia: staży i praktyk zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe,  doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest w  partnerstwie.

Termin rozpoczęcia: 25.11.2016 r.
Termin zakończenia: 30.08.2019 r.

Informacja o III edycji Kursu kelnerskiego;

Druki do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczniów/uczennic  
Regulamin rekrutacji nauczycieli/nauczycielek

Formularz rekrutacyjny ucznia/uczennicy

Formularz rekrutacyjny nauczyciela/nauczycielki

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu

FORMY WSPARCIA: