Egzamin zawodowy

O EGZAMINIE

Ogólne informacje o egzaminie Formuła 2017

Ogólne informacje o egzaminie Formuła 2019 

PRAWO

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017 (aktualizacja 07.09.2020 r.)

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019 (aktualizacja 30.07.2021 r.)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2017

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 przeprowadzanego w 2022 r. (dokument z dnia 20.08.2021 r.)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 przeprowadzanego w 2022 r. (dokument z dnia 20.08.2021 r.)

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 przeprowadzanego w 2022 r. (dokument z dnia 20.08.2021 r.)

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019

Harmonogram egzaminu zawodowego Formuła 2019 przeprowadzany w roku 2023

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-23%20IX%202022-%20akt%20.pdf

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – Formuła 2019 – przeprowadzany w 2023 r.

Komunikat o dostopsowaniach egzminacyjnych w roku 2023 r.

NOWY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin przeprowadzany jest w szkole dla:
– uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
– absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;

Egzamin składa się z:

  1. części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
  2. części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli uzyska:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalany jest przez OKE i jest to wynik ostateczny.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE EGZAMINU W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH:

technik rolnik

Podstawa programowa dla zawodu

Informator o egzaminie

technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki

Podstawa programowa dla zawodu

Informator o egzaminie

technik żywienia i usług gastronomicznych

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie 

kucharz

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

rolnik

podstawy programowe dla zawodu

informator o egzaminie