Egzamin zawodowy

O EGZAMINIE

Ogólne informacje o egzaminie Formuła 2017

Ogólne informacje o egzaminie Formuła 2019 

PRAWO

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017 (aktualizacja 07.09.2020 r.)

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019 (aktualizacja 30.07.2021 r.)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2017

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 przeprowadzanego w 2022 r. (dokument z dnia 20.08.2021 r.)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 przeprowadzanego w 2022 r. (dokument z dnia 20.08.2021 r.)

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 przeprowadzanego w 2022 r. (dokument z dnia 20.08.2021 r.)

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019 PRZEPROWADZANY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Harmonogram egzaminu zawodowego Formuła 2019 przeprowadzany w roku szkolnym 2023/2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – Formuła 2019 – przeprowadzany w roku szkolnym 2023/2024   

Zadania egzaminacyjne jawne formuła 2019

NOWY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin przeprowadzany jest w szkole dla:
– uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
– absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;

Egzamin składa się z:

  1. części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
  2. części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli uzyska:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalany jest przez OKE i jest to wynik ostateczny.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE EGZAMINU W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH:

technik rolnik

Podstawa programowa dla zawodu

Informator o egzaminie

technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki

Podstawa programowa dla zawodu

Informator o egzaminie

technik żywienia i usług gastronomicznych

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie 

kucharz

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

rolnik

podstawy programowe dla zawodu

informator o egzaminie