Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działa w naszej szkole od 14.02.2017 roku.
W tym dniu Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas odczytała i wręczyła pani Aneta Tryniecka – diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W momencie powstania do SKC zapisało się 34 uczniów.

Główne cele działania SKC to:

 • kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej,
 • kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej,
 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii oraz Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła,
 • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu, w szczególności troska o uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniów chorych,
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas w parafii i diecezji oraz Wolontariat Szkolny.

 

Zadania SKC ustalone z Dyrekcją Szkoły we współpracy z Radą Wolontariatu Szkolnego i parafią:

 • organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, wypoczynku dla wolontariuszy i sympatyków Koła,
 • pomoc poszkodowanym w kataklizmach i sytuacjach losowych,
 • organizowanie spotkań, zebrań, konferencji i prelekcji dotyczących pracy wolontariuszy,
 • organizowanie imprez kulturalnych, religijno – charytatywnych, festynów, loterii fantowych, aukcji, itp.,
 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, Wolontariat Szkolny, parafię, za zgodą dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła,
 • włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz potrzebujących pozostających w domach.

 

Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych, m.in.:

 • kawiarenki i kiermasze na rzecz osób potrzebujących, chorych, poszkodowanych,
 • zbiórki pieniężne i materialne, np.: Tak! Pomagam!; Skarbona Miłosierdzia; Kilometry Caritas; Od Juniora dla Seniora.
 • różnego rodzaju warsztaty: florystyczne, ceramiczne itp.

Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest p. Piotr Magura oraz wspomaga p. Agata Dudzińska.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS