LOWE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji „Akademia Wiedzy Koniecznej”

Nazwa projektu: Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Nr projektu: POWR.02.14.00-00-1013/16.

Okres realizacji: 1.09.2017 – 30.06.2018 r.

Cel główny projektu: Zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji, poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.
Cele szczegółowe:
1. Wdrożenie opracowanego w projekcie modelu „AWK – szkoła jako LOWE ” w 20 szkołach na terenie całego kraju.
2. Wykorzystanie zasobów i możliwości szkół do pobudzania lokalnej społeczności i koordynowania różnych form edukacji pozaformalnej, których oferta jest oparta o podejście popytowe.
3. Rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy (w tym kompetencji kluczowych).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Dokumenty do pobrania i warunki udziału w projekcie

Warunki uczestnictwa w projekcie:

– osoby powyżej 18 roku życia,

 – brak ograniczeń dotyczących statusu na rynku pracy – na kursy i szkolenia zgłaszać się mogą dorosłe osoby bezrobotne, pracujące, emeryci i renciści, właściciele gospodarstw rolnych i inni,

 – zgłoszenia na podstawie wypełnionej deklaracji uczestnictwa,

– o przyjęciu na szkolenie/kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przedłożenie ich w sekretariacie szkoły:

deklaracja uczestnictwa

ankieta diagnoza potrzeb

oświadczenie

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH LOWE W ZS W OLESZYCACH

Gra społeczna Mistrz Aktywności

Kursy, szkolenia, warsztaty:

– Kurs języka obcego dla początkujących – język angielski

– Kurs języka obcego dla początkujących – język niemiecki

– Kurs obsługi wózków widłowych,

– Szkolenie „Obsługa kelnerska z elementami sztuki baristycznej”,

– Szkolenie „Dekorowanie potraw i nakrywanie do stołu”,

– Kurs tańca dla początkujących,

– Nordic walking – sport łączący pokolenia,

– Bankowość elektroniczna i zakupy w sieci dla seniorów,

– Roczne rozliczenie z Urzędem skarbowym PIT – warsztaty,

– Projektowanie stron internetowych dla początkujących,

– Warsztaty fotograficzne,

– Warsztaty filmowe.

Zajęcia z doradcą zawodowym (grupowe i konsultacje indywidualne)

Konsultacje indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy,