Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
Sylwia Marciniec
Godziny pracy                                               7.20-15.00
Aktualności
Zadbaj o bezpieczeństwo własne i innych
Aktywność fizyczna to zdrowie i dłuższe życie
Wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej 
Gabinet profilaktyki zdrowotnej
Godziny pracy                                                                               7.20-15.00
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z określonym w przepisach warunkami,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • kontrola stanu higienicznego i bezpieczeństwa w szkole,
 • doradztwo w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
 • identyfikacja problemów zdrowotnych, szkolnych i społecznych uczniów,
 • 1uczestnictwo w badaniach lekarskich w zależności od potrzeb,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów rodziców, opiekunów prawnych,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji pielęgniarskiej.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach prowadzony jest przez Centrum Medyczne KORMED Sp. z o.o. Sp. k. który jest również administratorem danych osobowych. Jednocześnie CMK informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://kormed-lubaczow.pl oraz na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym. Gabinet mieści się w szkole na I piętrze.
Regulacje prawne
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami,
 • część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Druki do pobrania
Zgoda/sprzeciw – opieka profilaktyczna