Cyberbezpieczni – realizacja programu profilaktycznego

Cyberbezpieczni – realizacja programu profilaktycznego

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie realizuje program profilaktyczny pn. „Cyberbezpieczni”.
Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu oraz:

1) wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej adresatów programu,
2) uświadomienie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu,
3) przedstawienie rodzicom, opiekunom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość),
4) upowszechnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
5) propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie,
6) zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oaz mediów.
Program zakłada współpracę policjantów z samorządami lokalnymi, szkołami, stowarzyszeniami i mediami, polegającą na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz wzajemnej wymianie informacji.
Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem. Policjanci będą realizować program do 31 grudnia 2027 roku. W ramach realizacji programu zostaną przeprowadzone zajęcia tematyczne, warsztaty dla rodziców, debata skierowana do uczniów i rodziców, która odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 24 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy