Szkolenie „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne”

Szkolenie „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne”

31 stycznia 2023 r. w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach  odbyło się spotkanie szkoleniowe dla uczniów klasy IV Technikum w zawodzie technik rolnik oraz rolników z terenu Gminy Oleszyce.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, przy udziale pana Leszka Lewientowicza, pracownika PODR w Lubaczowie i pani Barbary Siupik pracownika PZDR w Jarosławiu.

Ramowy program szkolenia obejmował tematy:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa; korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli; zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych; zgody wodnoprawne dla rolnictwa;
  • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy; zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;  kontrola gospodarowania wodami;  instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat;
  • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymaniu wody, a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy;
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych:    Działania obowiązkowe – Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu;
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych:  Działania dobrowolne – Zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.

Dla uczestników zapewniono poczęstunek: serwis kawowy oraz obiad.