Kształcenie zawodowe – współpraca z KOWR

Kształcenie zawodowe – współpraca z KOWR

                                                                                                                                                  Wiedza jest skarbnicą, lecz praktyka jest do niej kluczem

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stawia szkoły zawodowe przed nowymi wyzwaniami w obszarze kształcenia, w tym realizacji praktycznej nauki zawodu.

W celu rozwijania kształcenia zawodowego Szkoła podjęła działania w zakresie tworzenia infrastruktury kształcenia zawodowego, w tym powiększenia przestrzeni edukacyjnej w postaci dodatkowych gruntów. W 2020 r. Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie – przekazał szkole w trwały zarząd 13,30 ha gruntów z przeznaczeniem na realizację praktycznej nauki zawodu oraz w 2021 r. – 13,80 ha. Przekazane przez KOWR nieruchomości rolne posłużą dla celów dydaktycznych, doświadczalnych i nauko-badawczych. Umożliwią uczącej się młodzieży szkolnej zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania prac agrotechnicznych, poznawania technologii uprawy i zbioru płodów rolnych, stosowania dobrej praktyki rolniczej, zachowania ogólnych zasad higieny i bezpieczeństwa prac w rolnictwie oraz poznania metod wytwarzania zdrowej żywności. Łącznie szkoła gospodaruje na powierzchni 60 ha, w tym opiekuje się sadem ekologicznym, umożliwiającym edukację zawodową, jak również dietetyczną i ekologiczną młodzieży. Doposażenie bazy szkoły w nieruchomości rolne umożliwi realizację innowacyjnych działań szkoły typu, ekosadownictwo w zawodzie rolnik – prowadzenie sadu ekologicznego 19, 17 ha, zielarstwo w zawodzie kucharz – uprawa ziół, w tym lawendy i nagietka, dietetyka – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, prowadzenie poletek poglądowych i doświadczalnych w ramach współpracy z uczelniami i instytutami.

Poprawie warunków kształcenia zawodowego ma również służyć utworzenie Centrum Rolnictwa Precyzyjnego. Plan modernizacji zakłada rozbudowę jednokondygnacyjnego budynku garażowo-warsztatowego o wymiarach 11×30 m przeznaczonego na pomieszczenia warsztatowe i pracownie kształcenia zawodowego z pełnym zapleczem sanitarnym, magazynowym i szatniami. Planowane są tam m.in. pracownie obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, spawalnia oraz dobudowanie do remontowanego budynku pomieszczeń przeznaczonych na realizację zajęć praktycznej nauki zawodu z zakresu obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów rolniczych, w tym pracowni agrotroniki oraz wykonanie, przy modernizowanych warsztatach, placu manewrowego do nauki jazdy.

Więcej informacji na stronie KOWR

OT KOWR w Rzeszowie przekazał grunty rolne Zespołowi Szkół w Oleszycach

https://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/ot-kowr-w-rzeszowie-przekazal-grunty-rolne-zespolowi-szkol-w-oleszycach